Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic10.11.2020

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

10.11.2020

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej
i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/319/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17.11.2020 r. do 08.12.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w sali nr 10, w godzinach pracy urzędu oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl).    

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się dnia 07.12.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w Sali Narad (II piętro) o godzinie 10:00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub w formie elektronicznej na adres budownictwo@lubniewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Lubniewic (Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.

Właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic.
 
                                   
                                                                           Burmistrz Lubniewic
                                                                           Radosław Sosnowski
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy/składającego uwagi będzie Burmistrz Lubniewic reprezentujący Gminę Lubniewice, adres siedziby: ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, kontakt: urzad@lubniewice.pl
2) W Urzędzie Miejskim w Lubniewicach został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, kontakt: organizacja@lubniewice.pl
3) Złożenie wniosku i podanie w nim niezbędnych danych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w tej informacji.
4) Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane, jako dokumenty kategorii  „A” (przechowywany wieczyście) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
5) W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Lubniewic danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, informuję zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy - w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – uprawniona jest ona do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
6) Pełny zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.lubniewice.pl w zakładce „RODO” oraz siedzibie Administratora.
 

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połozonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w Gliśnie (66kB) pdf

Projekt uhwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Glisno (117kB) pdf

Załącznik graficzny do projektu uchwały (567kB) pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze (1015kB) pdf

Opinia Regionalnej Dyrekji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (1383kB) pdf

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie (2132kB) pdf

Klauzula informayjna - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (51kB) pdf

-------------------------------------------------

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie mpzp rozwiązaniami (514kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (10 listopada 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2020, 07:38:28)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (8 grudnia 2020, 13:08:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 136