Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic03.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

03.06.2020

Lubniewice dnia, 03.06.2020r.
 
Znak: IN.6733.02.2020
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256; zw. dalej Kpa) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293)

Burmistrz Lubniewic
zawiadamia

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 839/19, 965, 842, 845, 847/4, 844/1, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/5, 849/15, 849/19, 849/23, 849/20, 849/3, 849/6, 849/7, 849/11, 851/4, 851/3, 963/3, 963/5,  963/6, 963/7, 963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 963/12 i 963/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.


                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  03.06.2020r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 03.06.2020r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (3 czerwca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 czerwca 2020, 11:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127