Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic07.10.2019

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

07.10.2019

Lubniewice, dnia 07.10.2019 r.
IN.6733.01.2019                                                                                                                                 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic

o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; zw. dalej upzp) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; zw. dalej Kpa)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 73, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Habiera i w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  w zakresie:

„budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek o nr ewid.: 839/17 i 842 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice” - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:

1) Starostę  Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin - w zakresie ochrony gruntów rolnych- uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 2 w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską – postanowienie z dnia 30.09.2019 r. (data wpływu do urzędu: 02.10.2019 r.)  znak:ZN-G.5151.41.2019 [Lub]- uzgodniono pozytywnie;
3) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
4) Zarząd Dróg Wojewódzkich - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 9 w/w ustawy w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego drogi wojewódzkiej - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
 
                                                                                             
 
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  07.10.2019r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 07.10.2019r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (7 października 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 października 2019, 16:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175