Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic10.09.2019

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

10.09.2019

Lubniewice dnia, 10.09.2019r.
 
 
Znak: IN.6733.01.2019
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; zw. dalej Kpa) i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.; zw. dalej upzp).
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia
 
o wszczęciu na wniosek EWE energia Sp. z o.o. z siedzibą ul. 30 Stycznia 73, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Habiera postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na terenie działek o nr ewid.: 839/17 i 842 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się do wglądu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51- pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
 
 
                                                                                                                            
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  10.09.2019r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 10.09.2019r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (10 września 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 września 2019, 15:05:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232