Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic08.02.2019

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

08.02.2019

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Burmistrz Lubniewic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2019 roku.
 
Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

I. Udział w komisji konkursowej:
1.W skład komisji konkursowej mogą wchodzić, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby takie nie mogą pozostawać wobec wnioskodawców w stosunku, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
2.Udział w komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom za udział w jej posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania:
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów lub osoby wskazane przez organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3. posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w programie współpracy Gminy Lubniewice na 2019 r;
3. korzystają w pełni z praw publicznych.

III. Obowiązki członków komisji konkursowej:
1. Rzetelne i obiektywne wykonywanie powierzonych czynności. Kierowanie się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.
2. Czynny udział w pracach komisji.
3.Niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka komisji.
4.Członkowie komisji nie mogą bez zgody przewodniczącego komisji, ujawnić informacji o przebiegu prac komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.

IV. Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
3. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Lubniewic.

V. Tryb pracy komisji konkursowej:
1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
2. Obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu komisji.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Z obrad komisji sporządza się protokół, z którym zapoznają się wszyscy członkowie komisji. Protokół podpisuje przewodniczący. Protokół przedstawia się Burmistrzowi Lubniewic łącznie z projektem wyboru ofert i udzieleniu dotacji.

VI. Forma zgłoszeń kandydatów:
Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

VII. Termin i miejsce zgłoszeń:
Imienne zgłoszenia kandydatów na formularzu zgłoszeniowym, należy składać:
1. Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice.
2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21. 02. 2019 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).
Zgłoszenia należy złożyć w kopercie z napisem: ,,Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej wnioski na realizację zadań publicznych Gminy Lubniewice w 2019 r.’’

VIII. Wybór kandydatów:
Burmistrz Lubniewic, spośród przesłanych zgłoszeń na członków komisji konkursowej, wybierze dwóch przedstawicieli środowiska pozarządowego, którzy wejdą w skład komisji konkursowej.
Wybrani kandydaci o wyborze i zostaną poinformowani telefonicznie.

IX. Informacja dodatkowa:
Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informację o naborze na członków komisji konkursowej umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
Informacji udziela:
Aleksandra Górecka  – inspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach – 728892199


Treść ogłoszenia (720kB) pdf

Zgłoszenie kandydata (168kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (8 lutego 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 lutego 2019, 13:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135