Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic30.05.2018

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

30.05.2018

Lubniewice, dnia 30.05.2018 r.
IN.6733.04.2018                                                                                                                                  
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Zbigniew Markowski w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na terenie działek o nr ewid. 597, 586/3 i 1047/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice” - dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
2) Państwowe Gospodarstwo  Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.- postanowienie z dnia 16.05.2018 r. (data wpływu 21.05.2018 r.) o sygn. PO.ZPU.1.521.303.2018.EJ - uzgodniono pozytywnie.
3) Starostę  Sulęcińskiego, ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin - w zakresie ochrony gruntów rolnych- uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.
 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.
Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
 
                                                                                             
 
 
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  30.05.2018r. (przez 21 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 30.05.2018 r. (przez 21 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (30 maja 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (30 maja 2018, 14:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203