Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lutego 2017 r. 07.02.2017

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Lubniewic z dnia 2 lutego 2017 r.

07.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 155/2017
BURMISTRZA LUBNIEWIC
z dnia 2 lutego 2017 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.   w zakresie:
1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
           
Na podstawie uchwały nr RXXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” oraz w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 1817), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2017 ROKU
2.  KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2017 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale VI § 8 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
3.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.
 
§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie konkursu (3861kB) pdf

1- Wzór oferty (pdf) (127kB) pdf

1 - Wzór oferty (word) (87kB) word

2 - Wzór sprawozdania (pdf) (109kB) pdf

2 - Wzór sprawozdania (word) (65kB) word

3 - Wzór umowy (pdf) (113kB) pdf

3 - Wzór umowy (word) (69kB) word

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Górecka (7 lutego 2017)
Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2017, 08:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435