Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic20.07.2015

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

20.07.2015

Lubniewice, dnia 20.07.2015 r.

IN.6733.04.2015                                                                                                                                  
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Lubniewic

o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.)

zawiadamiam

iż w prowadzonym przez Burmistrza Lubniewic postępowaniu administracyjnym z wniosku Wójta Gminy Kłodawa – występującego w imieniu Gminy Kłodawa, z siedzibą przy  ul. Gorzowskiej 40, 66-415 Kłodawa w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji na działkach o nr ewid. 1191/3, 1190/7, 1167/3, 1166/5 i 1165/2, obręb ewid. nr 2 – Kłodawa, polegającej na budowie sieci wodociągowej.

Dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
1) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - w zakresie ochrony gruntów leśnych - postanowienie z dnia 02 lipca 2015 r. (data wpływu 06 lipca 2015 r.). znak: ZS.224.1.72.2015 - uzgodniono pozytywnie.
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. - zgodnie z art. 53 ust 4. pkt 8 w/w ustawy w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane.

Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć  w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Z możliwością wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego można skorzystać w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Wnioski i zastrzeżenia można składać do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach - (I piętro pokój nr 10, tel. 95 755 70 52 wew. 2).
 
 

- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodawa, dn.          .07.2015r. (przez 14 dni).
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  20.07.2015r. (przez 14 dni).
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń m. Kłodawa za pośrednictwem Sołtysa m. Kłodawa        .07.2015r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Kłodawa.
- Zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (20 lipca 2015)
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 lipca 2015, 14:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521