Informacje dotyczące azbestu - Gmina Lubniewice


Gmina Lubniewice od 2013 roku uczestniczy w akcji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dotacja pozyskiwana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Dotacja przeznaczona jest na demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace jest zawsze firma wyłoniona przez tut. Urząd w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.


Zadania są realizowane w ramach gminnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubniewice na lata 2018 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXII/253/2017 z dnia 8 listopada 2017r.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na lata 2018-2032 (722kB) pdf


Usunięte wyroby azbestowe w latach 2013-2023 na terenie Gminy Lubniewice:




AZBEST obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

Obowiązkiem właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów, urządzeń instalacji i innych miejsc zawierających azbest jest zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w „informacji o wyrobach zawierających azbest”, wg wzoru stanowiącego załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia.
Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza informację o wyrobach zawierających azbest w dwóch egzemplarzach:
  • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  • pozostałe podmioty (np. przedsiębiorcy) przedkładają informację w formie pisemnej marszałkowi województwa.
Drugi egzemplarz należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Uaktualnioną informację należy składać corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

Ocenę tę sporządza się w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Ocena jest sporządzana na formularzu, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) w jednym egzemplarzu.

Wypełniony formularz oceny pozostaje u właściciela, użytkownika lub zarządcy nieruchomości łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a w przypadku obiektów dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego, ocenę dołącza się do tej książki. W przypadku wykonania prac polegających na zabezpieczeniu wyrobów zawierających azbest poprzez zabudowę lub nałożenie powłoki, należy ponownie sporządzić Ocenę stanu tych wyrobów w terminie 30 dni od przeprowadzenia zabezpieczenia.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest oraz sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest określają przepisy prawne, w szczególności:
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz.1089);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz.1824).
Rozporządzenie Rady Ministrów (1086kB) pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest - pdf (267kB) pdf

Informacja o wyrobach zawierających azbest - word (36kB) word

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych - pdf (292kB) pdf

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych - word (71kB) word

------------------------------------------------------------

Azbestowe dziedzictwo - jak pozbyć się szkodliwego eternitu

Wiele osób nie do końca wierzy w szkodliwość azbestu, inni po prostu lekceważą problem. Dachy z materiałów azbestowo-cementowych, popularnie nazywanych eternitem, w większości powstały w latach 60. i 70. Najczęściej stosowano płyty faliste, rzadziej płaskie. Azbest był używany nie tylko do produkcji płyt dachowych, lecz także okładzin elewacyjnych, rur, kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Wyroby z azbestu stosowano powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję.

W rezultacie w Polsce są ogromne ilości wyrobów zawierających azbest. Nic więc dziwnego, że na dachach domów, garaży i budynków gospodarczych w całym kraju można spotkać szare, często uszkodzone płyty eternitowe. Nie można także nie wspomnieć o braku odpowiedzialności, przez którą nasze środowisko jest dodatkowo skażone azbestowym pyłem unoszącym się nad dzikimi wysypiskami - szczególnie w lasach i odkrytych wyrobiskach. Nierzadko pokruszonymi płytami eternitu utwardzano również drogi dojazdowe czy place przed domami, na których dzisiaj bawią się dzieci.

Prawne aspekty…

W Polsce w 1998 roku ukazało się rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. W tym samym roku została zakończona produkcja płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzono zakaz obrotu tymi płytami.
Zgodnie z tym rozporządzeniem każda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowiązane do sporządzenia inwentaryzacji budynków zawierających materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych inwentaryzacji muszą być co roku składane w województwach.

Aby było to możliwe, rozporządzenie zobowiązało właścicieli i zarządców budynków, w które wbudowany jest azbest, do dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów, na podstawie którego powinni sporządzić (w dwóch egzemplarzach) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć w pierwszej kolejności. Niezabezpieczone płyty azbestowo-cementowe są szkodliwe, nawet gdy są tylko pokryciem dachowym, a co dopiero, kiedy pokruszone leżą na drodze. Każda z nich zawiera od 11 do 13 proc. rakotwórczego azbestu. Deszcze, wymywając z nich spoiwo cementowe, odsłaniają włókna azbestu, które rozszczepiają się i odrywają. Dzięki temu te niewidoczne dla oka włókienka mogą fruwać w powietrzu, spływać z dachu razem z wodą
i wnikać do gruntu.    

Szkodliwość …

Azbest staje się jednak szczególnie niebezpieczny podczas obróbki mechanicznej - usuwania starych płyt z dachu, a także jeżeli jest uszkodzony. Dlatego demontaż płyt azbestowo-cementowych należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. W aktualnie obowiązującym wykazie chorób zawodowych za choroby i zmiany patologiczne będące skutkiem zawodowego narażenia na pył azbestu uznane są: pylica azbestowa, choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: rozległe zgrubienia opłucnej, rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia, wysięk opłucnowy, nowotwory złośliwe: rak płuca, rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej lub otrzewnej, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

--------------------------------------------------------

Burmistrz Lubniewic informuje, że Gmina Lubniewice w dniu 18.10.2023 r. podpisała z WFOŚiGW w Zielonej Górze umowę na dofinansowanie zadania pn: 'Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice na rok 2023'.
Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic (344kB) pdf



metryczka


Wytworzył: Marta Jagiełło (21 lipca 2016)
Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lipca 2016, 10:13:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (27 października 2023, 12:33:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8282