Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności od 8000 do 9000 m3.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Ul. Strzelecka 20
69-210 Lubniewice
 
ZO 271/5/2019
 
                                            Zapytanie ofertowe nr 5/2019
 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach zaprasza do składania ofert na „Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności od  8000 do 9000 m3".
 
Dane techniczne:
 
Podwozie wykonane jako samonośny zbiornik zamontowany na jednoosiowym zestawie kołowym. Zbiornik stalowy z ramą środkową, ocynkowaną, pierścienie wzmacniające i falochron,
tylna dennica otwierana, właz ɸ 600, bezpiecznik nadmiarowy. Na tylnym włazie hydraulicznie sterowana zasuwa z łyżką rozlewową, króciec umożliwiający podłączenie węża do podlewania. Deklaracja zgodności WE, świadectwo homologacji.

I. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do 20.08.2019 r. do godz. 12.00 w  formie pisemnej  z dopiskiem na  kopercie:
   „Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności od 8000 do 9000 m3”
w  biurze  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach, ul. Strzelecka  20 – I piętro, wysłać na wskazany wyżej adres lub mailem na adres: zgklubniewice@wp.pl (decyduje data wpływu).
 
2. Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. W przypadku złożenia oferty w cenie nie większej niż zaplanowana w budżecie Zamawiającego, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach podpisze umowę na realizację zadania.
 
3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zakupu jest  kierownik zakładu: Mirosław Pluta,  tel. 607 448 913

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania jego przyczyny lub w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę zabezpieczoną w budżecie Zamawiającego na powyższe zadanie.
 
II. Kryteria wyboru:  
Najniższa cena netto
 
 
 
                                                                  Kierownik
                                                 Zakładu Gospodarki Komunalnej
                                                              w Lubniewicach
                                                               Mirosław Pluta

metryczka


Wytworzył: Mirosław Pluta (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 sierpnia 2019, 12:32:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Lubniewicach

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 156