Zarządzenie nr 35/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 27 czerwca 2019w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 35/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 czerwca 2019


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Działając na podstawie:
art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.), art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1234, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476), zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:
- Pani Ewa Belczyk - Milc - radna,
- Pan Wiesław Skowron - radny,
- Pan  Wiesław Komar - radny,
- Pan Mirosław Pluta – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach,
- Pani Ewelina Niwald - Kierownik MGOPS w Lubniewicach,
- Pani Izabela Dembińka - pracownik Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 2
Społeczna Komisja mieszkaniowa działa w trybie określonym w:
a. ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1234, z późn. zm.)
b. uchwale Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476).

§ 3
Postanawia Się uchylić zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 LIPCA 2016r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2019, 13:16:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119