Zarządzenie nr 18/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 29 marca 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 18/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 marca 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 ust.2, Uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o  6.333,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 6.333,00 zł

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 6.333,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.687,00 zł
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.354,00 zł

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.852.784,97 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13.674.479,33 zł,
2) dochody majątkowe – 2.178.305,64 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.751.785,17 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.327.266,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.424.519,17 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (141kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (91kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (1 kwietnia 2019, 14:17:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150