Zarządzenie nr 15/2019Burmistrza Lubniewicz dnia 11 marca 2019w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 15/2019
Burmistrza Lubniewic
z dnia 11 marca 2019


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)oraz uchwał o numerach XLVI/336/2018 i XLVI/339/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 r., zarządza się co następuje:

§1.
1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokale wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Lokale mieszkalne sprzedawane są z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującemu najemcy. 

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, oraz na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (38kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 marca 2019, 12:54:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122