Zarządzenie nr 243/2018Burmistrza Lubniewic z dnia 16 sierpnia 2018w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 243/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 sierpnia 2018


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zmianami) zarządzam, co  następuje:     

§1
Ustalam następujący wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  na obszarze gminy Lubniewice:
 
Miejscowość Lubniewice:
- słupy ogłoszeniowe: Osiedle Suszyce, Osiedle Słowiańskie,
- słupy ogłoszeniowe: ulice: Gorzowska, Świerczewskiego, Plac Wolności.
Miejscowość Glisno:
- tablice ogłoszeń.
Miejscowość Jarnatów:
- tablice ogłoszeń.
Miejscowość Rogi:
-  tablice ogłoszeń.
 
§ 2.
Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczone będą również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3.
Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wyżej wymienione wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
 
§ 4.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
 
§ 5.
Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.
 
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lubniewice.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
                       
     

metryczka


Odpowiada za treść: Stanisława Żuk
Opublikował: Waldemar Gatzka (17 sierpnia 2018, 14:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242