Zarządzenie nr 241/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 29 czerwca 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 241/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 czerwca 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. Dz.U. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubiewicach uchwala co następuje:

§ 1. 
W uchwale nr XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.      
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (3279kB) pdf

Objaśnienia (37kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:17:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150