Zarządzenie nr 226/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 7 maja 2018w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniewicach

Zarządzenie nr 226/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 maja 2018


w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r poz.1875), oraz § 11 pkt 7 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r., zarządza się co następuje:

§ 1.
Udziela się nieoprocentowaną pożyczkę dla Gminnej Biblioteki Publicznej  z siedzibą w Lubniewicach, Osiedle Słowiańskie w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „ Przedszkolaki w akcji. Pokazujemy jak połączyły nas baśnie”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 2.
Pożyczka zostanie udzielona z dochodów własnych, po podpisaniu umowy pożyczki i na zasadach w niej określonych.

§ 3.
Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po uzyskaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubniewicach refundacji wydatków, jednak nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175