Zarządzenie nr 218/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 29 marca 2018w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2017

Zarządzenie nr 218/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 marca 2018


w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubniewice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za rok 2017

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1875 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz.1523 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
1. Sprawozdanie z wykonani budżetu Gminy Lubniewice za 2017 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017, w tym:
a) Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
b) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Lubniewicach, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lubniewice za 2017 rok, stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załacznik nr 1 do zarządzenia (5063kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (5471kB) pdf

Załącznik nr 3 do zarządzenia (2442kB) pdf

Załącznik nr 4 do zarządzenia (1426kB) pdf

Sprawozdanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1026.2018 z dnia 2018-04-11

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 08:00:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155