Zarządzenie nr 235/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 15 maja 2018w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Zarządzenie nr 235/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 15 maja 2018


w sprawie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 ze zm.), art. 5 ust. 2 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o chronię praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmienia kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1610, z późn. zm.) oraz § 22 Uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2016 r., Poz. 1476)  - w wyniku dokonania czynności kwalifikowania osób do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubniewicach (Zarządzenia nr 124/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaję Panu / Pani ------- ————— prawo najmu lokalu socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów nr 8/7, składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym o łącznej powierzchni użytkowej 16,31 m2 na okres trzech lat od dnia podpisania umowy.
2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (10 lipca 2018, 14:03:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128