Zarządzenie nr 221/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 10 kwietnia 2018w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 221/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 10 kwietnia 2018


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Lubniewicach o numerach: XXX/237/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 roku i XXXII/249/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku zarządza się co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.

§3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami),  mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (53kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2018, 09:57:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179