Zarządzenie nr 217/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 26 marca 2018w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Zarządzenie nr 217/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 26 marca 2018


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zmianami), Uchwały Nr XXXV/269/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 roku i Uchwały Nr XXXVII/282/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 marca 2018 r. zarządzam co następuje:
§1.
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność gminy Lubniewice, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
Wykazy o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni.
Informacja o wywieszeniu wykazów zostanie opublikowana w prasie lokalnej.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (39kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 marca 2018, 12:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149