Zarządzenie nr 216/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 16 marca 2018w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Jarnatów, stanowiącej mienie Gminy Lubniewice, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 216/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 marca 2018


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Jarnatów, stanowiącej mienie Gminy Lubniewice, z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 121 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr IX/65/2015 z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne, położonej w Jarnatowie, zarządzam co następuje:
 
§1.
Postanawiam obniżyć cenę wywoławczą II przetargu na lokal mieszkalny nr 1 o pow. 45,48 m2 oraz związany z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 0,449/1, położony w miejscowości Jarnatów nr 24, na działce o nr ewid. 86/2 i pow. 0.0737 ha, obręb 23 Jarnatów – do kwoty netto – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 groszy), z uwagi na brak oferentów w I ustnym przetargu nieograniczonym.
 
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości.
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (16 marca 2018, 12:23:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214