Zarządzenie nr 211/2018Burmistrza Lubniewic z dnia 5 lutego 2018w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 211/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 lutego 2018


w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2232 z późn.zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2015r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1390), Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lubniewicach do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, następujące osoby:
1. Justyna Milko – Pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Ewelinie Niwald – Kierownikowi MGOPS w Lubniewicach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 marca 2018, 13:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153