Zarządzenie nr 210/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 5 lutego 2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 210/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 lutego 2018


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie uchwały nr XXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XXXII/247/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 listopada 2017 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018” oraz w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 1817), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu:
1. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2018 ROKU
2. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2018 ROKU
 
w następującym składzie: 
  • Lidia Jagiełło – Sekretarz Gminy Lubniewice – Przewodnicząca Komisji
  • Aleksandra Górecka - Inspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubniewicach -  Członek Komisji, 
  • Anna Kisielewicz – zastępca skarbnika Gminy Lubniewice – Członek Komisji, 
  • Aleksandra Sosnowska – Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach,
  • Małgorzata Chołuj - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach - Członek Komisji, 
  • Beata Sanocka - Radna Rady Miejskiej w Lubniewicach – Członek Komisji,
  • Maria Tymusz - Radna Rady Miejskiej w Lubniewicach – Członek Komisji.
§ 2.
Zasady pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie: 
- w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załącznik nr 1 do zarządzenia (34kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2018, 16:26:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 127