Uchwała nr XXXIV/247/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 12 września 2013w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/247/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 12 września 2013


w sprawie: przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Gmina Lubniewice postanawia przyjąć dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji Programu pn.: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” do kwoty 60.776,35 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 35/100).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 12:49:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372