Strona główna  >  Uchwały  >  2014

Uchwała nr II/7/2014
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 grudnia 2014


zmieniająca Uchwałę Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
W załączniku do Uchwały Nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert otrzymuje brzmienie: „§ 15. 1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie powołana Komisja Konkursowa.

2. Burmistrz Lubniewic - w formie zarządzenia - powołuje komisję konkursową do oceny ofert, odrębnie dla każdego zadania. Komisja składa się z 3-5 osób. Zasady członkostwa przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji określa ustawa.

3. Komisji konkursowa działa na następujących zasadach:
a) prace Komisji prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
b) członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie, 
c) do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika, 
d) każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie, że: 
- nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z podmiotem ubiegającym się o przyznanie dotacji, 
- od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostaje w stosunku pracy lub zlecenia z oferentami oraz nie był członkiem władz podmiotów biorących udział w procedurze konkursowej, 
- nie pozostaje z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności i uczciwości oraz zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i poufności wszelkich informacji i dokumenty, które zostały mu ujawnione, 
e) pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, 
f) Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący, 
g) decyzje w sprawach proceduralnych i organizacyjnych podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym.
h) Komisja przystępuje do rozpatrywania ofert po ustaleniu, że ogłoszenie o składaniu ofert zostało we właściwym czasie i w należyty sposób podane do publicznej wiadomości, tzn.: zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,  upłynął termin nadsyłania ofert.
i) Komisja konkursowa przystępuje do oceny ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych. W razie ich nie spełnienia oferent może uzupełnić braki w ofercie, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania go przez Komisję konkursową. Jeżeli oferent nie uzupełni braków formalnych w określonym terminie, jego oferta nie będzie rozpatrywana. 
j) Oferty spełniające wymogi formalne zostają dopuszczone do II etapu oceny pod względem merytorycznym. Członkowie Komisji oceniają oferty wpisując oceny w arkusz ocen. Każdy arkusz zostaje podpisany przez osoby dokonujące oceny. Ocena końcowa danej oferty jest  sumą obliczoną z ocen łącznych wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę. Listę rankingową konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych od najwyższej do najniższej, 
k) z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji, 
l) Komisja podejmuje decyzję o wyborze oferentów i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Lubniewic, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji i wysokości przyznanej dotacji, 
m) Protokół z przebiegu prac Komisji oraz zarządzenie Burmistrza Lubniewic określające wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,  a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń”. 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2014.2379 z dnia 2014-12-15

Opublikował: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 09:42:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 grudnia 2014, 11:22:49)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 449

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij