Uchwała nr XXXVIII/264/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. z 969 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/264/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. z 969 z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:


§ 1
Obniża się  średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok, ogłoszoną  w komunikacie Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego z dnia 18 października 2013r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za  rok podatkowy 2014  (Monitor Polski z 2013r., poz. 814) z kwoty 69,28zł za 1 kwintal do kwoty  60,00zł za 1 kwintal żyta.
                                                                    
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Lubniewic.
                                                                   
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie w roku 2014.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2013.2555 z dnia 2013-12-03

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:53:14)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 stycznia 2014, 15:13:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 965