Uchwała nr XXXVI/253/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 art. 217 ust.2 pkt 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje;

Uchwała nr XXXVI/253/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211,art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 art. 217 ust.2 pkt 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 885 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje;


§ 1.  Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 144.578,91 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 144.578,91 zł
 
§2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 448.628,91 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 275.378,91 zł
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 173.250,00 zł
 
§3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy  w wysokości 11.977.365,66 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 11.437.023,69zł,
2) dochody majątkowe-540.341,97 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 12.199.915,66 zł, w tym:
     1) wydatki bieżące – 10.770.485,96 zł
     2) wydatki majątkowe – 1.429.429,70 zł

§4.1. Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków) w kwocie 304.050,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 222.550,00 zł
3. Określa się łączną kwotę  przychodów budżetu po zmianach w wysokości 563.995,00 zł.
4. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok, „Przychody i rozchody budżetu Gminy Lubniewice na rok 2013r.”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Załącznik nr 1 do uchwały (18kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (43kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (38kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 grudnia 2013, 11:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628