NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 czerwca 2024w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publicznąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 58 i 59 ust. 2 i 3 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2023.2831) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/18/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 czerwca 2024


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 58 i 59 ust. 2 i 3 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) w związku z art. 2 pkt 7 i pkt 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3, art. 37 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2023.2831) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r. poz. 40), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg, wyłączając możliwość udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie rolnictwa i rybołóstwa.

§ 2. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne tj. odsetki za opóźnienie, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego według stanu na dzień złożenia wniosku,
2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Lubniewice lub jej jednostki podległe,
4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenia należności w całości albo w części, odroczenie terminu spłaty należności w całości lub w części, a także rozłożenie na raty spłaty należności w całości lub części,
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

§ 3. 
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Lubniewice lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przepisy uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty regulują odrębne przepisy.
3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, umorzenie należności pieniężnych może nastąpić wtedy, gdy warunki udzielenia ulgi zachodzą wobec wszystkich solidarnych dłużników.
4. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są solidarnie inne osoby, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość należności.
5. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za opóźnienie od dnia złożenia wniosku o przyznanie ulgi, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Umorzenie należności obejmuje należność główną oraz odsetki do dnia umorzenia.
7. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie odroczonym lub rozłożonym na raty należności albo dokona wpłaty w niepełnej wysokości, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.

§ 4. 
1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Lubniewice lub jej jednostkom podległym mogą być umarzane w całości, z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ustawy o finansach publicznych.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika:
1) należności mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
3. Umorzenia należności w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Lubniewic lub Kierownika podległej jednostki.
4. Umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty należności lub rozłożenie płatności na raty w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze pisemnego porozumienia (ugody) pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem w formie:
a) pisemnego zawiadomienia dłużnika o udzielonej uldze w sytuacji, kiedy jest ono w pełni zgodnie ze złożonym wnioskiem w tej sprawie,
b) zawartego na piśmie  stosownego porozumienia lub ugody w sprawie, pomiędzy dłużnikiem a Burmistrzem Lubniewic lub inną osobą uprawnioną, działającymi w imieniu wierzyciela - w pozostałych przypadkach.
5. Odmowa umorzenia zaległości, odroczenia terminu spłaty należności lub rozłożenia płatności na raty następuje w formie pisemnego zawiadomienia, od którego nie przysługuje odwołanie.
6. Przyznanie lub odmowa przyznania ulgi jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wskaże przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w § 4 ust. 1 lub 2.

§ 5. 
1. Wniosek o przyznanie ulgi, o którym mowa w § 4 ust. 2 winien zawierać:
1) podstawowe dane wnioskodawcy:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania,
b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD i adres siedziby;
2) rodzaj wnioskowanej ulg (umorzenie, odroczenie terminu spłaty, rozłożenie spłaty należności  na raty),
3) uzasadnienie żądania,
4) określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu spłaty),
5) określenie ilości rat (w przypadku rozłożenia spłaty należności na raty).
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym odpowiednio:
1) dla dłużnika będącego osobą fizyczną:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku,
b) zaświadczenie o pobieranych zasiłkach,
c) potwierdzenia pobierania emerytury lub renty,
d) oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej,
e) inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku,
2) dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
a) zeznania podatkowe za poprzedni rok podatkowy, potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach w przypadku, gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej,
b) informacje o stanie majątkowym,
3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej – trzy ostatnie roczne sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika.
3. W toku postępowania można zażądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy.
4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika o dodatkowe dokumenty w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. 
1. W przypadkach określonych w § 3 ust.1 i § 4 ust. 2 uchwały, a także w przypadku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 2023.2831).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust.1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu z każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.
4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formularzem informacji, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 należy również dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymał w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 7. 
1. Rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia.
2. Odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych dokonuje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia porozumienia (ugody).
3. Okres rozłożenia na raty oraz okres odroczenia terminu płatności jest uzależniony od możliwości płatniczych dłużnika.

§ 8. 
1. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności, należy wyznaczyć termin zapłaty pozostałej części należności. Umorzenie części należności następuje pod warunkiem całkowitej spłaty pozostałej części należności w wyznaczonym terminie.  
2. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnych dopuszcza się możliwość rozłożenia na raty pozostałej części należności. Warunkiem umorzenia części należności jest całkowita spłata pozostałej części należności.

§ 9. 
Do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, upoważnia się Burmistrza Lubniewic oraz Kierowników podległych jednostek.

§ 10. 
Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis udzielana będzie w okresie obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 tj. do dnia 30 czerwca 2031r.

§ 11. 
Traci moc Uchwała Nr XXX/182/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2021 r.  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubniewice i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną .

§ 12. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 13. 
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2024 r.

Uchwała nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2024 r. (257kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1640 z dnia 2024-06-14

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 09:28:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (17 czerwca 2024, 11:45:40)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131