NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 10 czerwca 2024w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 10 czerwca 2024


w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 609), w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 399), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Ustala się następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości:
1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 38 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 76 zł miesięcznie od mieszkańca.

§ 2. 
Traci moc Uchwała nr XLIII/277/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie od dnia 01 lipca 2024 roku.

Uchwała nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 czerwca 2024 r. (227kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1609 z dnia 2024-06-11

metryczka


Odpowiada za treść: Magdalena Tadysz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 09:18:31)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 czerwca 2024, 09:43:51)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 147