NULL string(0) ""

Uchwała nr II/15/2024Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2024w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 320 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/15/2024
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2024


w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r poz. 609 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r, poz. 320 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Lubniewice na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 527 obręb 0024 -Lubniewice, nadaję się nazwę: ulica Promykowa.
2. Położenie i przebieg ulic wymienionych w ust. 1  określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 maja 2024 r. (512kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Lubniewicach
    
      Przemysław Matczak
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 1529 z dnia 2024-06-03

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 maja 2024, 09:16:28)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 czerwca 2024, 12:54:35)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 149