Uchwała nr IV/26/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejNa podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr IV/26/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie art. 41 a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
- Mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Lubniewice;
- Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lubniewicach
- Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Lubniewicach,
- Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lubniewice;
- Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Lubniewic;
- Komitecie – należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej;
- Pełnomocniku – należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej.

§ 3.
Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, przez złożenie podpisów pod projektem uchwały.

§ 4.
1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Burmistrza.
2. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.
3. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez grupę mieszkańców.
4. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.
5. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom zawartym w Statucie .

§ 5.
1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje Komitet.
2. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.
3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

§ 6.
1. Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.
2. W zawiadomieniu podaje się:
1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby;
2) dane, o których mowa w § 5 ust. 2;
3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika oraz jego zastępcy.
3. Do zawiadomienia załącza się projekt uchwały spełniający warunki, o których mowa w § 4.
4. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ust. 2 i 3, Przewodniczący Rady przyjmuje zawiadomienie i informuje o tym fakcie Pełnomocnika.
5. W wypadku stwierdzenia braków formalnych zawiadomienia, Przewodniczący Rady  zwraca je Pełnomocnikowi z ich wskazaniem.

§ 7.
1. Po przyjęciu zawiadomienia, Komitet ogłasza miejsca udostępnienia projektu uchwały do publicznego wglądu.
2. Od dnia przyjęcia zawiadomienia treść projektu uchwały nie może być zmieniona.

§ 8.
1. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnianiu przez Komitet treści projektu uchwały, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej.
2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w § 6.

§ 9.
1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały.
2. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.
3. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

§ 10.
1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 60 dni od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.
2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały jest zmieniona, Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia projektu, zawiadamia pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.
3. Przewodniczący Rady, bez zbędnej zwłoki, przekazuje oryginały wykazów podpisów mieszkańców do Burmistrza, w celu zweryfikowania listy podpisów i posiadania czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego gminy. Czynności te trwają nie dłużej niż 14 dni.
4. Jeżeli wymagana liczba i prawidłowość złożonych podpisów zostaną potwierdzone, Przewodniczący Rady jest zobowiązany umieścić projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji Rady.
5. W przypadku, gdy liczba podpisów popierających projekt uchwały jest niższa niż wymagana lub podpisy zostały złożone przez osoby nieuprawnione, Przewodniczący powiadamia Pełnomocnika, że projekt pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 11.
1. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują wyznaczeni przez niego przedstawiciele.  
2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 są uprawnieni do udziału w pracach Rady z zachowaniem zasad obowiązujących w Statucie.

§ 12.
Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej, w tym koszty promocji projektu uchwały, pokrywa Komitet.

§ 13.
Komitet ulega rozwiązaniu po:
1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały;
2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1;
3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

§ 14.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                                 Przewodniczący
                                                                    Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2019.467 z dnia 2019-02-15

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 13:58:33)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (20 lutego 2019, 08:07:41)
Zmieniono: Publikacja w DZUWL

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 74