Uchwała nr IV/21/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.1, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/21/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994), art.211, art.212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art.217 ust.1, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączna kwotę planowanych wydatków o kwotę 73.916,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.716,53 zł
- Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.200,00 zł
 
§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych Wydatków Gminy w wysokości 15.596.086,17 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 13.205.921,00 zł
2) Wydatki majątkowe – 2.390.165,17 zł
 
§ 3.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 250.999,80 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 156.500,20 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2019 rok „Dotacje udzielone w 2019 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Edward Białek

Załącznik nr 1 do uchwały (85kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (34kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (48kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (15 lutego 2019, 11:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71