Uchwała nr IV/24/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 11 lutego 2019w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracjiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr IV/24/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 11 lutego 2019


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1523 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§1
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
 
§2
1. Określa się elektroniczny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach. Wzór deklaracji w formacie DOC. dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach (www.bip.lubniewice.pl) 
3. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z:
a) zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), następnie zalogowaniem się i wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach  i dodanie jako załącznik do sprawy,
b) wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i przesłanie jej jako załącznik w wiadomości e-mail.
4. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - /vv7m3ek76h/skrytka lub poczty elektronicznej na adres: urzad@lubniewice.pl
5. Deklaracje muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.).
 
§3
Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach przy  ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice:
Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§4
Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości  zamieszkałych, określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§5
Traci moc uchwała Nr XXXV/266/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                                  Przewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                   Edward Białek


Załącznik nr 1 do uchwały (74kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2019.428 z dnia 2019-02-12

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Malinowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (14 lutego 2019, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (14 lutego 2019, 12:01:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 79