Uchwała nr XXXIX/297/2018Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 maja 2018w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 32 i 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483) Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIX/297/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2018


w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 32 i 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483) Rada Miejska w Lubniewicach, uchwala co następuje:


§ 1.
1. Gmina Lubniewice wyemituje obligacje na łączną kwotę 5.521.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) w łącznej liczbie 5.521 (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.
Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w kwocie 5.113.500,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 407.500,00.

§ 3.
1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:
1) seria A18 na kwotę 100.000,00 zł;
2) seria B18 na kwotę 100.000,00 zł;
3) seria C18 na kwotę 100.000,00 zł;
4) seria D18 na kwotę 150.000,00 zł;
5) seria E18 na kwotę 150.000,00 zł;
6) seria F18 na kwotę 150.000,00 zł;
7) seria G18 na kwotę 150.000,00 zł;
8) seria H18 na kwotę 160.000,00 zł;
9) seria I18 na kwotę 700.000,00 zł;
10) seria J18 na kwotę 750.000,00 zł;
11) seria K18 na kwotę 750.000,00 zł;
12) seria L18 na kwotę 750.000,00 zł;
13) seria M18 na kwotę 750.000,00 zł;
14) seria N18 na kwotę 761.000,00 zł.
2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lubniewice.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.
1. Wykup obligacji nastąpi w terminach:
1) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii A18;
2) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii B18;
3) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii C18;
4) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii D18;
5) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii E18;
6) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii F18;
7) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii G18;
8) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii H18;
9) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii I18;
10) w 2031 zostaną wykupione obligacje serii J18;
11) w 2032 zostaną wykupione obligacje serii K18;
12) w 2033 zostaną wykupione obligacje serii L18;
13) w 2034 zostaną wykupione obligacje serii M18;
14) w 2035 zostaną wykupione obligacje serii N18.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5.
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.
1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Lubniewice.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji  w latach 2022-2035 zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów, zaś odsetki spłacone będą w latach 2018-2035 zostaną pokryte z dochodów własnych.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.
Uchyla się w całości Uchwałę XXXVIII/292/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                           Katarzyna Sowa

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 09:05:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 lipca 2018, 09:08:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134