Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XXXVIII/289/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 26 kwietnia 2018


w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.
1.  Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.

2.  Regulamin określa wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 6 z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.).
3.  Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli i otrzymuje następujące brzmienie:

„Rozdział 1. Przepisy wstępne
§ 1.
Określa się w drodze Regulaminu:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział 2. Dodatek za wysługę lat
§ 2.
Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)

Rozdział 3. Dodatek motywacyjny
§ 3.
Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4.
Warunkiem przyznania nauczycielowi, nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora dodatku motywacyjnego jest wysoka jakość świadczonej pracy, skutkująca:
1) udokumentowanymi osiągnięciami uczniów o charakterze naukowym lub sportowym,
2) inicjowaniem, organizowaniem imprez i uroczystości szkolnych, przedszkolnych,
3) realizacją zadań i podejmowaniem inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły, przedszkola w środowisku lokalnym, w tym praca w oddziałach integracyjnych,
4) udziałem w komisjach przedmiotowych, wychowawczych i innych,
5) opiekowaniem się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
6) prowadzeniem lekcji koleżeńskich, przejawianiem innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7) aktywnym udziałem w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej,
8) pracą w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole.

§ 5.  
Wysokość dodatku motywacyjnego mieści się w granicach środków zgodnych z § 6 lecz nie wynosi więcej niż :
- 10 % wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela – ustala dyrektor placówki,
- 30 % wynagrodzenia zasadniczego dla wicedyrektora  - ustala dyrektor placówki,
- 50 % wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora placówki – ustala Burmistrz.

§ 6.
1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w placówce stanowi odpis na dodatki motywacyjne stanowiący 5% sumy planowanego rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
2. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, a kopię decyzji dołącza się do akt osobowych nauczyciela oraz dyrektora niebędącego nauczycielem.

Rozdział 4. Dodatek funkcyjny
§ 7.
1. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) stanowisko:
a) dyrektora lub wicedyrektora placówki,
b) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki,
2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) opiekuna stażu,
– przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny.
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:

Lp.Stanowisko lub funkcjaStawka dodatku funkcyjnego w złotych
1.Dyrektor szkoły700-1500
2.Wicedyrektor szkoły500-1200
3.Wychowawca klasydo 6%*
4.Opiekun stażudo 4%*
5.Dyrektor przedszkola500-1200
6.Wychowawca grupy przedszkolnejdo 6%*

* wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego, zaokrąglone do pełnych złotych

§ 8.
1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, w wysokości ustalonej jak dla dyrektora danej placówki, zgodnie z tabelą stanowisk.

§ 9.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono stanowisko lub sprawowanie funkcji. W przypadku gdy powierzenie stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierwszego dnia danego miesiąca, prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od tego dnia.

§ 10.
Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą dla dyrektorów ustala Burmistrz, a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych – dyrektor placówki.

Rozdział 5. Dodatek za warunki pracy
§ 11.
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości określonej procentowo w stosunku do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Za prowadzenie przez nauczycieli:
1) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz innego, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - w wysokości 15%;
2) za prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 20%;
3) za pracę w warunkach trudnych - w wysokości 15%;
4) za pracę w warunkach uciążliwych - w wysokości 10%.
3. Prawo do dodatku nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 ustala dyrektor placówki, a dla dyrektora – Burmistrz.

Rozdział 6. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 12.
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę.
3. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z :
1) uczestnictwem w rekolekcjach,
2) uczestnictwem uczniów w wycieczkach lub imprezach,
3) zawieszeniem zajęć z powodu awarii, mrozów, epidemii lub innych klęsk,
4) chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,
5) wykonywaniem czynności związkowych,
6) wykonywaniem innych czynności powierzonych przez pracodawcę,
7) udziałem w formach doskonalenia zawodowego, w których nauczyciel powinien uczestniczyć po uzgodnieniu z dyrektorem, uznaje się za faktycznie zrealizowane.

Rozdział 7. Przepisy końcowe
§ 13.
1. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
2. Zmiany regulaminu mogą zostać wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.”

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XIX/164/09 Rady Miasta i Gminy Lubniewice  z dnia 25 marca  2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe  warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.1170 z dnia 2018-05-02

Opublikował: Waldemar Gatzka (10 maja 2018, 11:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij