Uchwała nr XXXIV/248/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 12 września 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIV/248/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 12 września 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Miejska uchwala co następuje:


§1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 344.058,73 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 341.661,76 zł,
- Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.396.97 zł

§2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 344.058,73 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 310.008,73 zł,
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 34.050,00 zł

§3.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (176kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (226kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2018, 11:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163