Uchwała nr XXXVI/254/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 24 października 2013w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013 – 2024Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/254/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 24 października 2013


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2013 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2024 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik nr 1 do uchwały (1039kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:10:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163