Uchwała nr XXXV/252/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 14 października 2013w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art.. 214 pkt 1 art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXV/252/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 14 października 2013


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art.. 214 pkt 1 art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:


§1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 31.904,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- Zwiększa si dochody bieżące o kwotę 31.904,00 zł,

§2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 31.904,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.904,00 zł,
- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

§3.
1) Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 11.832.786,75 zł w tym:
1. Dochody bieżące – 11.292.444,78 zł
2. Dochody majątkowe – 540.341,97 zł
2) Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 11.751.286,75 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące – 10.495.107,05 zł
2. Wydatki majątkowe – 1.256.179,70 zł

§4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/173/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2013 rok „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (238kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:08:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153