Uchwała nr XXXV/251/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 14 października 2013w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizowaną w 2013 r. inwestycje pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292 F w miejscowości Jarnatów o długości ok. 160 m”.Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXV/251/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 14 października 2013


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizowaną w 2013 r. inwestycje pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292 F w miejscowości Jarnatów o długości ok. 160 m”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:


§1.
Udziela się budżetu Gminy Lubniewice pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292 F w miejscowości Jarnatów o długości ok. 160 m”.

§2.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w 2013 r. w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubniewice w wysokości 20.745,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100)

§3.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Gminą Lubniewice.

§4.
Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Lubniewic.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 lutego 2018, 10:06:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162