Uchwała nr XXXIII/245/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 16 sierpnia 2013w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 627), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIII/245/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 sierpnia 2013


w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 627), po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala się co następuje:


§ 1. 1.
Uznaje się za pomniki przyrody znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Lubniewice w Gminie Lubniewice drzewa następujących gatunków:
1) dąb szypułkowy o obwodzie pnia 440 cm i wysokości ok. 21 m, znajdujący się na nieruchomości będącej własnością Lasów Państwowych zarządzanej przez Nadleśnictwo Lubniewice, miejsce – Leśnictwo Rogi, obręb leśny Lubniewice, oddział 193a; lokalizację obiektu o którym mowa w  § 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.
2) lipa drobnolistna o obwodzie pnia 408 cm i wysokości ok. 25 m, znajdująca się na nieruchomości będącej własnością Lasów Państwowych zarządzanej przez Nadleśnictwo Lubniewice, miejsce – Leśnictwo Trzy Dęby, obręb leśny Lubniewice, oddział 311g;
3) lipa drobnolistna o obwodzie pnia 283 cm i wysokości ok. 25 m, znajdująca się na nieruchomości będącej własnością Lasów Państwowych zarządzonej przez Nadleśnictwo Lubniewice, miejsce – Leśnictwo Trzy Dęby, obręb leśny Lubniewice, oddział 311g; lokalizację obiektów o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 określa załącznik nr 2 do ustawy.
 
§2.
Celem ochrony pomników przyrody wymienionych w ust. 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historyczno - pamiątkowych drzew ze względu na indywidualne cechy wyróżniające je spośród otaczającego krajobrazu, w szczególności sędziwy wiek i okazałe rozmiary.

§ 2.1.
W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody, o których mowa w § 1 wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu - drzew,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
7) umieszczania tablic reklamowych, ogłoszeń, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną tych obiektów.
2. Zakazy o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:
1) prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Radą Miejską w Lubniewicach,
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z Radą Miejską w Lubniewicach,
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,  
4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 3.
Bezpośredni nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Lubniewice.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały (3010kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2013.1853 z dnia 2013-08-21

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 08:12:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138