Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic08.05.2024

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.05.2024

Burmistrz Lubniewice
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice 
woj. lubuskie                                                                   

Lubniewice, dnia 08.05.2024 r.
 
Znak: IN.6733.01.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.; zw. dalej upzp)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 08.05.2024 r. została wydana decyzja nr 01/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie:
„budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY SUL3074 na części terenu działki o nr ewid. 98 obręb ewidencyjnym Glisno, gmina Lubniewice.”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
Z up. Burmistrza Lubniewic
/-/Waldemar Gatzka
Kierownik Referatu
Inwestycji i Nieruchomości  
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  08.05.2024r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w m. Lubniewice  , dn. 08.05.2024 r.(przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (8 maja 2024)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 maja 2024, 15:01:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114