Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic29.08.2023

Ogłoszenie Burmistrza Lubniewic

29.08.2023

Lubniewice, dnia 29.08.2023 r.
 
 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA LUBNIEWIC
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych  w rejonie Jeziora Lubiąż
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6.09.2023 r. do 28.09.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w sali nr 10, w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany planu wraz z prognozą wpływu na środowisko zostanie też udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubniewice.pl) w tym samym terminie.          


Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się dnia: 25.09.2023 r. o godzinie 14:00 w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w Sali Narad (II piętro).
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym oraz  art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie pisemnej na adres Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, ustnej do protokołu lub w formie elektronicznej na adres urzad@lubniewice.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwaga lub wniosek powinna zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Lubniewic (Urząd Miejski w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023 r. Właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic.

 
Burmistrz Lubniewic
Radosław Sosnowski  
 
 
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję: 
1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach jest Burmistrz Lubniewic, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, email: urzad@lubniewice.pl .
2. Jeśli mają Państwa pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Robert Józefowicz, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl .
3. Złożenie wniosku i podanie w nim niezbędnych danych jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w tej informacji.
4.Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym będą przechowywane, jako dokumenty kategorii „A” (przechowywany wieczyście) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
5.W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Lubniewic danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, informuję zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 tej ustawy - w przypadku jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – uprawniona jest ona do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
6. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, w zakładce „RODO”.

------------------------------------------------Protokół z przeprowadzenia dyskusji (576kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Waldemar Gatzka (29 sierpnia 2023)
Opublikował: Waldemar Gatzka (29 sierpnia 2023, 11:57:06)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (26 września 2023, 14:56:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271