Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.11.2020

Lubniewice, dnia 24.11.2020 r. 
  
Znak sprawy: IN.6733.02.2020
 
OBWIESZCZENIE 
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293), 

zawiadamiam, że 

w dniu 24.11.2020 r. wydane zostało postanowienie znak IN.6733.02.2020, w wyniku którego postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek złożony dnia 19.11.2020 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu którego występuje pełnomocnik  Pan Piotr Bander – w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 839/19, 965, 842, 845, 847/4, 844/1, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/5, 849/15, 849/19, 849/23, 849/20, 849/3, 849/6, 849/7, 849/11, 851/4, 851/3, 963/3, 963/5,  963/6, 963/7, 963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 963/12 i 963/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice, zostało podjęte. 
W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach pokój nr 10, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 
                                                                                                      
                                                                  Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                     /-/ Waldemar Gatzka
                                                                       Kierownik Referatu
                                                                   Inwestycji i Nieruchomości
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  24.11.2020r. (przez 14 dni) 
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 24.11.2020r. (przez 14 dni). 
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (25 listopada 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 listopada 2020, 12:14:44)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (1 grudnia 2020, 11:59:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 104