Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic02.11.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

02.11.2020

Lubniewice, dnia 02.10.2020 r. 
Znak sprawy: IN.6220.03.2020 
  
  
O B W I E S Z C Z E N I E 
O WYŁOŻENIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 
  
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t .j. Dz. U. z 2020r., poz. 256) w związku z art. 33 ust. 1, art. 34 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 283) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
  
BURMISTRZ LUBNIEWIC 
zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu 
  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Lubniewice I” o mocy do 2,54 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 578, 579 obręb Lubniewice, gmina Lubniewice, którego wnioskodawcą jest Oli-Rol Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku, reprezentowana przez pełnomocnika Stanisława Nazwalskiego. 

Mając na uwadze, że planowana inwestycja  zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 79 ust 1 ww. ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa elektrowni fotowoltaicznej „Lubniewice I” o mocy do 2,54 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 578, 579 obręb Lubniewice, gmina Lubniewice, którego wnioskodawcą jest Oli-Rol Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku, reprezentowana przez pełnomocnika Stanisława Nazwalskiego oraz pozostałą dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. 

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. 2 listopada 2020 r. do 2 grudnia 2020 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na wskazany adres siedziby urzędu lub na podany adres poczty elektronicznej (email: urzad@lubniewice.pl) bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu. 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lubniewic, organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast do wydania opinii: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. 

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
  
                                                                                      Z up. Burmistrza Lubniewic 
                                                                                           /-/ Waldemar Gatzka 
                                                                             Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości 
            
  
-  Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, dn. 2.11.2020 r. do 2.12.2020 r. 
    (przez 30 dni) 
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach, dn. 29.10.2020 r. (przez 30 dni) 
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl

metryczka


Wytworzył: Marta Gwizdek (2 listopada 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2020, 10:53:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100