Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic25.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

25.06.2020

Lubniewice, dnia 25.06.2020r.
 
 
 
Znak sprawy: IN.6733.02.2020
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256; zw. dalej Kpa) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam, że

w dniu 25.06.2020 r. wydane zostało postanowienie znak IN.6733.02.2020, w wyniku którego postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek złożony dnia 25.05.2020 r. przez inwestora – ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w imieniu którego występuje pełnomocnik  Pan Piotr Bander – w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z budową elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV oraz niskiego napięcia nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 839/19, 965, 842, 845, 847/4, 844/1, 846, 847/1, 847/2, 847/3, 847/5, 849/15, 849/19, 849/23, 849/20, 849/3, 849/6, 849/7, 849/11, 851/4, 851/3, 963/3, 963/5,  963/6, 963/7, 963/8, 963/9, 963/10, 963/11, 963/12 i 963/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice, zostało zawieszone.

Zgodnie z art. 98 § 1 Kpa organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach pokój nr 10, w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
                                                                       Z up. Burmistrza Lubniewic
                                                                           /-/ Waldemar Gatzka
                                                                             Kierownik Referatu
                                                                        Inwestycji i Nieruchomości
 
 
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  25.06.2020r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 25.06.2020r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (25 czerwca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 czerwca 2020, 11:54:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178