Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic09.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

09.06.2020

Lubniewice 09.06.2020r.
 
Znak sprawy: IN.6220.01.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283).
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia
 
że w dniu 09.06.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w Lubniewicach na działce nr 697 przy ul. Sulęcińskiej”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (pokój nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania oraz umieszczono na stronie internetowej http://bip.lubniewice.pl/.

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach,
2. Zamieszczone na stronie http://bip.lubniewice.pl/

 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Górczak (9 czerwca 2020)
Opublikował: Waldemar Gatzka (9 czerwca 2020, 14:08:08)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (9 czerwca 2020, 14:28:58)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 511