Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic08.06.2018

Obwieszczenie Burmistrza Lubniewic

08.06.2018

Lubniewice, dnia 08.06.2018 r.
 
Znak: IN.6733.03.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)
 
Burmistrz Lubniewic
zawiadamia,
 
że w dniu 08.06.2018 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji 3/2018 Burmistrza Lubniewic z dnia 06.04.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego  w zakresie:
„przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na utworzeniu przedszkola na poziomie parteru budynku oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie działek o nr ewid. 645, 647 i 644/7 położonych w obrębie ewidencyjnym Lubniewice, gmina Lubniewice.”
 
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51 w godzinach urzędowania (pokój nr 10, tel. 95 7 55 70 52).
 
Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Lubniewic w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                              
- Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Lubniewicach, dn.  08.06.2018r. (przez 14 dni)
- Wywieszono na słupie ogłoszeniowym w Lubniewicach , dn. 08.06.2018 r. (przez 14 dni).
- Zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach – www.bip.lubniewice.pl.

metryczka


Wytworzył: Joanna Kozakiewicz (8 czerwca 2018)
Opublikował: Waldemar Gatzka (8 czerwca 2018, 12:18:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226