Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: W wyniku ogłoszonego naboru wpłynęła jedna oferta spełniająca wymogi formalne. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, komisja rekrutacyjna oceniła, że kandydatka nie spełnia oczekiwań stawianych przez pracodawcę, a co za tym idzie, nie gwarantuje sprawnego realizowania obowiązków wynikających z wymogów wolnego stanowiska pracy.

W związku z powyższym, nabór na wolne stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty.Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 czerwca 2019)
Wprowadził: Waldemar Gatzka (21 czerwca 2019, 13:38:57)stanowisko:

Stanowisko ds. wymiaru podatków

miejsce pracy: Urząd Miejski w Lubniewicach
termin składania dokumentów: 10 maja 2019  14:00BURMISTRZ LUBNIEWIC
ogłasza nabór na stanowisko  ds. wymiaru podatków w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach
 
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

I. Wymagania:
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie co najmniej średnie, preferowane wyższe ekonomiczne lub administracja publiczna,
 • znajomość programów MS Office,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: Ordynacja podatkowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o ochronie danych osobowych,
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • dyspozycyjność,wysoka odporność na stres,
 • prawo jazdy kategorii B.
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. wymiaru podatków:
 • przygotowanie decyzji wymiarowych oraz zmieniających na podatek rolny leśny i od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla podatników,
 • przyjmowanie i weryfikacja rocznych deklaracji podatkowych osób prawnych oraz wprowadzanie ich zmian,
 • przygotowanie projektów uchwał na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
 • przygotowanie planu  dochodów budżetu na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
 • przygotowanie decyzji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wniosków o udzielenie dotacji dla gminy, rozliczeń i sprawozdań,
 • prowadzenie postępowań podatkowych, sporządzanie zawiadomień, postanowień decyzji w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia podatków,
 • wydawania zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • przygotowanie uchwał oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, budynek piętrowy, bez windy,
IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • Curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisany własnoręcznie wg załączonego wzoru,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) – wg załączonego wzoru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie ze złożonym Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.”
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów dokumentów.

VI. Termin i sposób składania dokumentów:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatków”, należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51, 69-210 Lubniewice, w terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego).

VII. Pozostałe informacje:
 • Aplikacje, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane osobom ubiegającym się o pracę.
 • Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 • O dacie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, osoby zakwalifikowane do drugiego etapu, zostaną powiadomione telefonicznie.-----------------------------


Wytworzył: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (23 kwietnia 2019)
Opublikował: Waldemar Gatzka (23 kwietnia 2019, 14:56:33)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 czerwca 2019, 13:38:57)
Zmieniono: Informacja o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij