Uchwała nr XI/65/2019Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 września 2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póź. zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/65/2019
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 września 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z póź. zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XXXVIII/289/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z  dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  oraz szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubniewice, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania i  wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy  oraz szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Lubniewice”;
2) § 7 w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2019r.


                                                                         Przewodniczący
                                                              Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                           Edward Białek
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2413.2019 z dnia 2019-09-06

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (5 września 2019, 08:57:27)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 października 2019, 09:55:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 156