Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr XLVI/329/2018
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 października 2018


w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
W Statucie Gminy Lubniewice, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/2003  z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2003 r., Nr 73, poz. 1096 ze zm.) dokonuje się następujących zmian:

1)  w § 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Komisji Skarg Wniosków i Petycji - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubniewicach”;

2) w § 15 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Skarg, Wniosków i Petycji”;

3) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
"§ 26a. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubniewicach i na stronie internetowej Gminy Lubniewice.”;

4) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:
„§ 38a. Porządek sesji Rady, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty o stanie gminy.”;

5) § 40 otrzymuje brzmienie:
㤠40.
1. Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza w sprawach dotyczących Gminy.
2. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy, winny zawierać zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego wynikające z zadanego pytania.
3. W celu uzyskania informacji o konkretnym stanie w sprawach aktualnych problemów Gminy składa się zapytanie.
4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania.
6. Treść interpelacji, zapytań oraz treść odpowiedzi podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i na stronie internetowej Gminy.”;

6) uchyla się § 41;

7) w § 50 uchyla się ust. 2;

8) § 51 otrzymuje brzmienie:
㤠51.
1. Protokół z sesji winien odzwierciedlać najważniejsze wydarzenia podczas obrad i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) informację o ewentualnych uwagach wniesionych przez radnych do protokołu z poprzedniej sesji,
4) ustalony porządek obrad,
5) przebieg obrad, w tym teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnego wystąpienia,
6) przebieg głosowania ze wskazaniem imiennego wykazu głosów oddanych przez poszczególnych radnych z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz radnych, którzy odmówili udziału w głosowaniu,
7) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
8) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
2. Nagranie, na którym utrwalono przebieg sesji oraz wszystkie dokumenty rozpatrywane na sesji, jest załącznikiem do protokołu, niepodlegającym niszczeniu.”

9) w § 52 ust. 1 zyskuje brzmienie:
„§52.1. Na  3 dni przed sesją, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z poprzedniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady.”;

10) § 62 otrzymuje brzmienie:

11) „§ 62. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, który przelicza oddane głosy „za", „przeciw" i „wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.”;

12)  po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu:
„§ 62a. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w § 62 ust.1 przy użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się wyłącznie głosowanie imienne przez podniesienie ręki.”;

13)  po § 62a dodaje się § 62b w brzmieniu:
„§ 62b. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.”;

14)  po rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu:
„Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
§ 103a. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zwana w dalszej części Komisją, składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz przynajmniej trzech członków.
§ 103b. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
§ 103c. Zastępcę Przewodniczącego wybiera Komisja na pierwszym posiedzeniu.
§ 103d.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji mogą być zwoływane także na wniosek Przewodniczącego Rady.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracą Komisji kieruje przewodniczący obrad wybrany przez członków Komisji.
4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
5. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
6. Obsługę biurową Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 103e.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i wnioski oraz petycje składane przez obywateli.
2. Postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i ocenę.
3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.
4. Przewodniczący Komisji może zwrócić się do Burmistrza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbędnych wyjaśnień oraz przedstawienia dokumentów związanych ze sprawami będącymi przedmiotem postępowania Komisji, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Burmistrz lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i przedstawienia dokumentów w terminie 5 dni.
§ 103f. Komisja składa Radzie raz do roku sprawozdanie ze swej działalności.”;
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia rozpoczęcia kadencji organów Rady Miejskiej w Lubniewicach następującej po kadencji w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
 
                                                                                Przewodnicząca
                                                                      Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Katarzyna SowaUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2018.2402 z dnia 2018-10-19

Odpowiada za treść: Aleksandra Sosnowska
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 października 2018, 09:48:26)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 listopada 2018, 09:29:27)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 57

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij